Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Naši lektoři

JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Odborný garant programu.
Garant kurzu Elektronické právní jednání a elektronické důkazy a kurzu Kyberbezpečnost

Lektor je odborným asistentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU a odborným garantem programu LLM ICT. Zabývá se kybernetickou bezpečností a právní informatikou. V roce 2015 působil jako Visiting Research Fellow na Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions (Haifská univerzita, Izrael). Byl postdoktorským výzkumníkem na Center for Cyber Law and Policy (Haifská univerzita, Izrael). Má za sebou stáže na Max Planck Institute v Bonnu, University of Exeter, NATO CCD CoE v estonském Tallinnu a v českém Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Garant kurzu Teorie a metoda práva ICT

Je prorektorem Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a informační technologie a vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU. Jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě, USA a Austrálii; zabývá se převážně právními souvislostmi vývoje a použití informačních technologií; založil stálou mezinárodní konferenci Cyberspace, stálou národní konferenci České právo a informační technologie, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace Ústavu práva a technologií PrF MU při UNCITRAL a UNODC; je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz při RS HKAK, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, zakládajícím členem European Law Institute a členem odborných orgánů akademických a profesních společností v Evropě, Asii a Austrálii zaměřených především na problematiku informačních práv, práva informačních technologií, kyberbezpečnosti a kyberobrany. Významně se podílel na vzniku a vývoji právního a institucionálního řešení české a evropské kyberbezpečnosti; v letech 2017 a 2018 působil jako zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat. Od roku 2020 je členem správní rady CyberSecurity Hub, zapsaného ústavu založeného MU, ČVUT a VUT, od roku 2022 je národním expertem za ČR v organizaci Globální partnerství pro umělou inteligence AI (GPAI) a členem Českého digitálního týmu (poradní sbor místopředsedy vlády pro digitalizaci). Publikoval přes 150 odborných článků, kapitol a monografií především v oboru práva informačních technologií, právní teorie a právní filozofie a vedl přes 20 evropských, národních a mezinárodních projektů primárního a aplikovaného výzkumu.

doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Koordinátor pro neakreditované vzdělávání
Garant kurzu Odpovědnost ISP

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2009). Na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity působí nepřetržitě od roku 2010. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva duševního vlastnictví. Od roku 2013 spolupracuje s Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzity jako právník. Od roku 2011 též působí jako lektor na Justiční akademii. V letech 2013 až 2019 vedl Creative Commons Česká republika jako Legal Lead. Je držitelem ceny rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let (2015) a šéfredaktorem časopisu Revue pro právo a technologie. Je hlavním organizátorem národní konference České právo a informační technologie a spoluorganizátorem mezinárodní konference Cyberspace. Aktivně se podílí na řešení tuzemských i evropských grantových projektů. Absolvoval dlouhodobý studijní pobyt na Vídeňské univerzitě a krátkodobé stáže na univerzitách v Göttingenu a Vídni.

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Garant kurzu Právní propedeutika - soukromé právo

Docent na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a právo EU, autor mnoha publikací v českém i anglickém jazyce.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Garant kurzu Právní propedeutika - veřejné právo

Zastával funkce děkana a proděkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity, prorektora Masarykovy univerzity a vedoucího Katedry ústavního práva a politologie; nyní je členem Vědecké rady PrF MU, asistentem ústavního soudce prof. Sládečka, členem Rady Justiční akademie. Dlouholetý učitel státovědy a ústavního práva, specialista a autor odborných publikací v oblasti státovědy.

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Garant kurzu Právo elektronického obchodu

Působí jako vedoucí Katedry obchodního práva na Právnické fakultě MU. V rámci univerzitních aktivit je členem Vědecké rady Prf MU, oborové komise pro Obchodní právo, redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi, redakční rady časopisu Masaryk University Journal of Law and Technology, redakční rady univerzitního časopisu „muni.cz“.
Působí jako člen Rozkladové komise ČNB, rozhodce pro vnitrostátní a mezinárodní spory u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a dalších společností.
Jeho pedagogická činnost spočívá ve výuce v předmětech Obchodní právo, Právo cenných papírů, Směnečné a šekové právo, Právo kapitálového trhu. Učí i na jiných univerzitách, věnuje se lektorské a posuzovatelské činnosti v oblasti obchodního práva a práva cenných papírů.

JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)
Garant kurzu Digitalizace veřejné správy

Lektor působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Centru excelence zaměřujícího se na problematiku související s kyberkriminalitou, kyberbezpečností a ochranou kritických informačních infrastruktur. Je odborným pracovníkem Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Hlavními oblastmi, kterým se věnuje je problematika elektronických dokumentů a elektronické identifikace, dále pak online řešení sporů, kyberbezpečnosti a kyberkriminality, online ochrany spotřebitele, online platforem, elektronické kontraktace doménových jmen... Od roku 2012 je členem vybraných pracovních skupin fungujících v rámci Komise OSN pro mezinárodních obchodní právo. Působí rovněž jako externí lektor na Queen Mary University of London či na Vysokém učení technickém v Brně.

doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Garant kurzu Jurisdikce a rozhodné právo online

Pracuje jako docentka na Katedře mezinárodního a evropského práva, oddělení mezinárodního práva soukromého na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a současně je zástupkyní vedoucího této katedry. Je členkou redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi a fakultní koordinátorkou programu Erasmus+. V rámci své vědecké činnosti se zaměřuje zejména na problematiku mezinárodního práva soukromého, práv k duševnímu vlastnictví a vlivu elektronizace. Přednáší a vede semináře v kurzech bakalářského, magisterského a doktorského studia. Působí v programech celoživotního vzdělávání (LL.M, kurzy pro tlumočníky a překladatele, právo pro seniory a U3V).

JUDr. MgA. Jakub Míšek Ph.D.
Garant kurzu Ochrana soukromí, osobních údajů a dat

Lektor působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se převážně na otázky informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů a svobodného přístupu k informacím. Od roku 2015 je členem Pracovní skupiny pro otevřená data Ministerstva vnitra ČR, kde se zapojuje do přípravy legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat. Od roku 2019 je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Václav Stupka, Ph.D.
Garant kurzu Kyberkriminalita

Působí na Fakultě informatiky a Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde se dlouhodobě odborně věnuje problematice technologického práva se zaměřením na právo kybernetické bezpečnosti a kriminality. Je rovněž členem expertních skupin v těchto odborných oblastech při nejrůznějších národních i mezinárodních institucí a registrovaným expertem při Europolu a agentury ENISA. Václav je zakládajícím členem a zástupcem ředitele Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost a zapsaného ústavu Cybersecurity Hub. Je rovněž hlavním i vedlejším řešitelem národních i mezinárodních výzkumných projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti a kriminality. 

JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D.

Působí v advokátní kanceláři DLA Piper jako specialista na energetické právo a právo ICT. Má rozsáhlé zkušenosti v oblastech kybernetická bezpečnost, elektronické uzavírání smluv, přípustnost elektronických důkazů a právní status elektronických záznamů, spolehlivé ukládání a archivace a spotřebitelské smluvní právo. Poskytuje poradenskou činnost klientům v oblastech práva obchodních společností, M&A, restrukturalizací a corporate finance. Publikuje v domácích i mezinárodních časopisech a pravidelně přednáší o aktuálních problémech v oblasti ICT práva jak studentům českých, tak studentům zahraničních právnických fakult.

JUDr. Josef Donát, LL.M.

Je držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, rozhodcem a zapsaným mediátorem. Je hlavním autorem unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu (C.H.Beck, 2016) a spoluautorem hned několika komentářů k zákonům v oblasti ochrany osobních údajů, egovernmentu či kybernetické bezpečnosti.
Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti právních aspektů digitalizace, elektronické identifikace, cloud computingu, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje vzniku projektu elektronické identifikace BankID. Zastupuje významné nadnárodní ICT společnosti.  Pro klienty z řad soukromého i veřejného sektoru poskytuje expertní poradenství při výběrových a zadávacích řízeních na dodávky či služby v oblasti ICT. 

JUDr. František Púry, Ph.D.

Je soudce Nejvyššího soudu České republiky, kde působí jako předseda trestního kolegia. Patří mezi uznávané odborníky v oboru trestní právo.
Věnuje se publikační činnosti  z oboru trestního práva hmotného i procesního. Je autorem nebo spoluautorem řady článků v odborném tisku.
Spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, vyučuje předmět „Prevence hospodářské kriminality“ na soukromé vysoké škole v Praze. Je lektorem Justiční akademie České republiky v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku. Působí rovněž v redakčních radách některých odborných časopisů (např. Trestněprávní revue, Soudní rozhledy, Státní zastupitelství, Soudní inženýrství). Je členem vědecké rady Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a vědecké rady Centra insolvence a restrukturalizace Harryho Pollaka, založeného na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.