Povinné moduly

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými moduly a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro ty kterří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II, který účastníci absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Kurz Právní znalosti a dovednosti I.

O modulu

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Kurz seznámí účastníky se specifiky oboru právo. Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje např. od oborů ekonomických, sociologických aj. Kurz bude zaměřen na tyto témata Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace).

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

JUDr. David Sehnálek, Ph.D., garant modulu - odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce.

Kurz Právní znalosti a dovednosti II.

O modulu

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Kurz seznámí účastníky s problematikou ustavování a výkonu veřejné moci a se základy východiskových právních odvětví. Kurz bude zaměřen na tyto témata Ústavní právo, Právo Evropské unie II. - zvláštní část, Správní právo. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., garant modulu - proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

Akademické psaní a právní kontext

O modulu

Cílem modulu je seznámit posluchače s požadavky na formální úpravu písemných prací a závěrečné prace. Díky tomuto modulu bude posluchač schopen samostatně vyhledávat požadované informace, vytvořit  práci splňující formální požadavky a řádně ocitovat všechny použité zdroje. 

Časová náročnost

8 hodin přímé výuky, 32 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

Ing. Milan Kolka, Ph.D. - garant modulu, Analytik Centra informačních technologií Právnické fakulta Masarykovy univerzity Brno, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu

Mgr. Petra Georgala - vedoucí knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Normativní systémy v kyberprostoru

O modulu

Cílem modulu je poskytnout účastníkům filozofické a metodologické zázemí ke studiu právních souvislostí fungování informační společnosti. Po úspěšném absolvování modulu účastníci budou rozumět povaze, struktuře a fungování základních institutů práva IST se zaměřením na informační práva člověka. 

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

Soukromé právo ICT

O modulu

Modul seznámí účastníky s vybranými instituty soukromého práva ICT, a to v kontextu pozitivně-právní úpravy bude kladen důraz i na rozbor aktuální rozhodovací praxe tuzemských a zahraničních soudů, jakož i praktické aspekty přednášené prblematiky. 

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

JUDr. Matěj Myška, Ph.D. - garant modulu, odborný asistent na Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, právník na Centru pro transfer technologií Masarykovy univerzity Brno.

Veřejné právo ICT

O modulu

Absolvováním tohoto modulu účastníci porozumí povaze, struktuře a fungování právní regulace informací veřejného sektoru a veřejných informačních systémů. 

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách

Mgr. František Korbel, Ph.D. -je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - advokát působící v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie v Praze, ve své praxi se zaměřuje na obchodní právo, IT právo a M&A, v rámci IT práva se specializuje zejména na otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu a právní úpravy on-line marketingu

Ochrana soukromí a osobních údajů

O modulu

Modul podá účastníkům komplexní přehled institutů práva na soukromí a ochranu osobních údajů a vysvětlí způsoby praktického užití příslušných právníh nástrojů. Účastníci porozumí fungování základních institutu práva ochrany soukromí a ochrany osobních údajů se zaměřením na informační práva člověka a následně budou schopni volit adekvátní metody k řešení obtížných právních otázek týkajících se zejména otázek odpovědnosti za zpracování údajů v kyberprostoru. 

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

Mgr. Josef Prokeš - garant modulu, ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů

JUDr. Michal Ryška - soudce Krajského soudu v Brně 

Duševní vlastnictví on-line

O modulu

Cílem modulu je pochopení základních institutů práva duševního vlastnictví v on-line prostředí, autorského práva, známkového a ochrany technických řešení, včetně související problematiky licenčních smluv, smluv o převodech práv, vymáhání práv duševního vlastnictví. Zvláštní část bude věnovaná mezinárodním aspektům nakládání s duševním vlastnictvím a jeho vymáhání. 

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

JUDr. Pavel Koukal, PhD. - garant modulu, odborný asistent na Katedře občanského práva a na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno , právník na Centru pro transfer technologií

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.odborný asistent na Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, právník na Centru pro transfer technologií MU

Elektronické důkazy

O modulu

Cílem modulu je systematicky vyložit teoretické a praktické aspekty dokazování za užití elektronických důkazních prostředků při aplikaci práva. Účastníci budou rozumět základním postupům získávání, uchovávání, hodnocení a provádění elektronických důkazů. 

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách

JUDr. František Púry - externí spolupracovník na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky

Ing. Marián Svetlík - působí na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, je soudní znalec v oboru kriminalistika – specializace kriminalistická počítačová expertíza

Softwarové právo

O modulu

Po absolvování modulu budou účastníci schopni chápat systém ochrany software za užití různých právních nástrojů v evropském a severoamerickém právu. Účastníci budou analyzovat a řešit právní otázky vývoje software v organizacích všech velikostí, na zakázku a provozu software jako součásti komplexního outsourcingu. 

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

JUDr. Matěj Myška, Ph.D. - garant modulu, odborný asistent na Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, právník na Centru pro transfer technologií MU

JUDr. Josef Donát, LL.M. - vedoucí specializace Právo ICT v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, dlouhodobě se věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a dodávek informačních systémů

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. - odborný pracovník na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, odborný asistent na Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, vedoucí Právního oddělení na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Kyberkriminalita

O modulu

Účastníci budou po absolvovaní modulu schopni kvalifikovat škodlivá jednání v prostředí sítí a počítačových jednání z hlediska trestního práva. Porozumí příslušné právní úpravě a postupům orgánů činných v trestním řízení při odhalování, vyšetřování a stíhání kyberkriminality. 

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Univ. Priv. Prof. - garant modulu, profesor Katedry trestního práva, člen Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, autor mnoha publikací v oblasti trestního práva, soudce Ústavního soudu

JUDr. Jakub Harašta - Asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, věnuje se kybernetické bezpečnosti, je autorem mnoha odborných publikací

Mgr. Václav Stupka - Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích Fakulty informatiky Masarykovy univerzity Brno, Ústav výpočetní techniky MU, lektor na Právnické fakultě Masarykovy unvierzity Brno

Právo e-commerce

O modulu

V modulu bude účastníkům poskytnuta orientace v systému a struktuře právní úpravy eCommerce. Účastníci budou prakticky aplikovat právní nástroje upravující elektronické formy právního jednání v obchodních a spoltřebitelských vztazích, budou rozumět systému a struktuře právní ochrany soutěže na technologických trzích.

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - garant modulu, proděkan pro vědu a výzkum Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, docent na Katedře obchodního práva PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, autor mnoha publikací, specializuje se zejména na oblast cenných papírů

JUDr. Michal Petr, Ph.D. - odborný asistent na Katedře práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, autor českých a zahraničních odborných publikací v oblasti soutěžního práva a spravedlivého procesu

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - vedoucí Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách

Informační technologie v právní praxi

O modulu

Cílem modulu je vysvětlit účastníkům možnosti využití pokročilých technik tvorby elektronických dokumentů v právní praxi a prakticky demontrovat fungování různých forem elektronického podpisu a dalších služeb vytvářejících důvěru. Účastníkům budou vysvětleny možnosti využití právních informačních systémů a ukázány možnosti využití nástrojů pro správu osobních informačních zdrojů.

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

JUDr. Bc. Jaromír Šavelka - garant modulu 

Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. - je vedoucím advokátní kanceláře se zaměřením mimo jiné na oblast softwaru, elektronických komunikací, e-commerce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.