Volitelné moduly

Z uvedených modulů budou na základě zájmu účastníků vybrány 2 moduly.

Právo životního prostředí

O modulu

Modul je zaměřen na pochopení problematiky práva životního prostředí, zvláště na základní orientaci v právních prostředích na ochranu životního prostředí při navrhování a realizaci projektů a při provozování vlastní činnosti. Důraz bude kladen zejména na vypouštění znečišťujících látek do životního prostředí a střety zájmů v území. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva

doc.JUDr. Ing. Milan Pekárek

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. - docentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, advokátka

JUDr. Jana Dudová, Ph.D. 

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D. 

Veřejné stavební právo

O modulu

Tento modul seznámí účastníky se základními instituty stavebního práva a vztahem mezi správním právem a stavebním právem. Dále účastníci získají znalosti v oblasti realizace investičních záměrů a staveb a budou schopni indentifikovat možná rizika, vztahy a odpovědnostní důsledky v oblasti stavebního práva. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. - garant modulu, odborná asistentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, externí spolupracovnice Ústavu soudního inženýrství VUT, věnuje se přednáškové činnosti zaměřené na oblast stavebního a vodního práva

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - profesor na Katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, soudce Nejvyššího správního soudu – zastává funkci předsedy senátu, specialista v oblasti správního práva a správní vědy, autor mnoha publikací

Podnikové finance a účetnictví

O modulu

Účastníci si osvojí základní principy finančního rozhodování a řízení, pochopí, jak využívat účetnictví jako informační zdroj pro finanční rozhodování a hodnocení výkonnosti podniku

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Katedry finančního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, člen Legislativní rady vlády ČR, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, advokát, Honorární konzul Polské republiky v Brně

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. - proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, docent na Katedře finančního práva a národního hospodářství, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti finanční právo, autor mnoha odborných publikací

doc. Ing. Jiří Blažek, CS.

Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Mgr. Johan Schweigel, Ph.D.

JUDr. Dana Šrámková, Ph.D., MBA

Finanční právo

O modulu

Účastníci se naučí orientovat v problematice právní regulace veřejné finanční činnosti a získají poznatky o postavení finančního práva v právním řádu České republiky, jeho specifických rysech a dopadech na chování regulované jinými právními odvětvími.

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Katedry finančního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, člen Legislativní rady vlády ČR, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, advokát, Honorární konzul Polské republiky v Brně

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. - proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, docent na Katedře finančního práva a národního hospodářství, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti finanční právo, autor mnoha odborných publikací

JUDr. Dana Šrámková, Ph.D. MBA

Mgr. Johan Schweigel, Ph.D.

JUDr. MIchal Janovec, Ph.D.

Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Právo duševního vlastnictví

O modulu

Seznámí účastníky s právem duševního vlastnictví a jeho významem, pokud jde o podstatu a historii jeho ochrany, podá přehled o jednotlivých oblastech právní regulace a předá specifické znalosti o ochraně jednotlivých oblastí duševního vlastnictví, týkajících se podnikání. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. - garant modulu, profesor na Katedře mezinárodního a evropského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, specialista v oblasti práva duševního vlastnictví a mezinárodního práva veřejného

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

JUDr. Miroslav Černý

Právo informačních technologií

O modulu

Cílem modulu je poskytnout prakticky orientovaný přehled nejdůležitějších institutů práva informačních a komunikačních technologií důležitých pro běžnou obchodní praxi. Účastníci získají znalosti o aplikování kritéria pro určení rozhodného práva a příslušného soudu u sporu z internetových transakcí, budou umět aplikovat specifickou úpravu registrace a užívání doménových jmen a rozumět právním poměrům vznikajícím při tvorbě a distribuce software.

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.