Povinné moduly

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými moduly a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro ty kterří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II, který účastníci absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Kurz Právní znalosti a dovednosti I

O modulu

Kurz seznámí účastníky se specifiky oboru právo. Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje například od oborů ekonomických, sociologických aj.

Témata kurzu - Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace).

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě. Absolvuje se vždy před zahájením samotného vzdělávání v příslušném programu.

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

JUDr. David Sehnálek,Ph.D. - garant modulu, ředitel programů LL.M., odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva na Právnické fakulta Masarykovy univerzity Brno

Kurz Právní znalosti a dovednosti II

O modulu

Kurz seznámí účastníky s problematikou ustavování a výkonu veřejné moci a se základy východiskových právních odvětví. Kurz bude zaměřen na tyto témata Ústavní právo, Právo Evropské unie II. - zvláštní část, Správní právo. 

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. - garant modulu, proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

Akademické psaní a právní kontext

O modulu

Cílem modulu je seznámit posluchače s požadavky na formální úpravu písemných prací a závěrečné prace. Díky tomuto modulu bude posluchač schopen samostatně vyhledávat požadované informace, vytvořit  práci splňující formální požadavky a řádně ocitovat všechny použité zdroje. 

Časová náročnost

8 hodin přímá výuka, 32 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

Ing. Milan Kolka, Ph.D. - garant modulu, analytik na Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Mgr. Petra Georgala - vedoucí knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Občanské právo

O modulu

Modul poskytne základní přehled o soukromém právu v jeho širším kontextu a vnitřním systému, jako základ poznání dalších navazujících soukromoprávních disciplín. Tento modul se snaží uchopit občanské právo v kontextu práva obchodního, přičemž pozornost je koncentrována zejména do oblasti obecné úpravy osob včetně typologie, jakož i do oblasti právní úpravy věcnýchpráv a závazků se zvláštním zřetelem  na činnost obchodních korporací.

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. - garant modulu, vedoucí Katedry občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D. - docentka na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. - profesor na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, docentka na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. - odborný asistent na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

JUDr. Lenka Dobešová - lektorka na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Obchodní právo I. (korporace)

O modulu

Po absolvování modulu Obchodní právo I. (korporace) bude účastník chápat podstatu úpravy obchodních korporací a praktické rozdíly v jejich jednotlivých formách v národním i evropském právním prostředí. Bude se umět orientovat v problematice jednání podnikatele a zastupování obchodních korporací. Také porozumí vztahům uvnitř obchodních korporací a dokáže prakticky využívat poznatky corporate governance. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - garant modulu, vedoucí Katedry obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. - profesorka na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. - docent na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. - odborný asistent na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Podniková strategie a právo, řízení rizik

O modulu

Posluchači budou seznámeni s tématem řízení organizace se speciálním zaměřením na strategické řízení organizací v komerčním i nekomerčním sektoru, strategickou analýzou a souvisejícími analytickými metodami. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. - garant modulu, kvestor Vysokého učení technického v Brně

prof. Ing. Karel Rais,CSc. , MBA - profesor na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Obchodní právo II. (hospodářská soutěž)

O modulu

Hlavním cílem modulu je poskytnout strukturovaný soubor poznatků prakticky využitelných při jednání podnikatele s konkurencí a to jak na veřejnoprávní rovině, tak i v soukromoprávní rovině. 

Časová náročnost

20 hodin přímé výuky, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - garant modulu, vedoucí Katedry obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. David Raus, Ph.D. - profesor na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. - docent na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

prof. JUDr. Petr Hajn, Dr.SC. - emeritní profesor na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

JUDr. Eva Večerková, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Pracovní právo

O modulu

Modul je zaměřen na aplikace pracovního práva v podniku a v jeho rámci budou rozebírané instituty pracovního práva, které jsou nezbytné pro řízení personálních procesů. Modul poskytne účastníkům současně orientaci v pracovním právu v kontextu práva EU.  

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. - garant modulu, vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Jan Horecký, Ph.D. - odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakutlě Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. - docent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakutlě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. - odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakutlě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Jana Komendová, Ph.D. - odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakutlě Masarykovy univerzity Brno 

Obchodní právo III. (obchodní závazky)

O modulu

Po dokončení modulu budou posluchači schopni zvolit adekvátní psychologické, organizační a právní techniky při vyjednávání  a uzavírání smluv. Posluchač bude umět vybrat vhodný smluvní typ ze zákonného katalogu, ev. sáhnout ke kontraktu nepojmenovanému či smíšenému s vědomím výhod i rizik a nevýhod přijatého řešení. 

Časová náročnost

20 hodinpřímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů 

10

Lektoři

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - garant modulu, vedoucí Katedry obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. - docent na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum a docent na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Vymáhání práva

O modulu

Po absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni uplatňovat práva v obchodních vztazích. Budou znát průběh sporného i nesporných řízení ve věcech obchodněprávních a budou schopni uplatňovat pohledávky ve sporném řízení, v rozkazním řízení, v rozhodčím řízení, v exekuci a insolvenci. 

Časová náročnost

20 hodinpřímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů 

10

Lektoři

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - garant modulu, docent na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. - odoborná asistentka na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Obchodní právo IV. (veřejné zakázky a cenné papíry)

O modulu

Účastníci získají komplexní informace o právním prostředí v oblasti zadávání veřejných zakázek v České republice, jednotlivých pravidlech, jejich praktickému použití a vymáhání. V rámci tématu cenných papírů poskytne modul účastníkům kompletní přehled o právní úpravě emise cenných papírů v České republice a následné manipulaci s nimi (převody, obchody na sekundářním trhu). 

Časová náročnost

20 hodinpřímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů 

10

Lektoři

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - garant modulu, proděkan pro vědu a výzkum a docent na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. David Raus, Ph.D. - profesor na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Mezinárodní obchodní právo

O modulu

Účastníci získají znalost tří úrovní regulace oblasti práva mezinárodního obchodu - vztahů mezi státy, resp. mezinárodními organizacemi, vztahů mezi státem a konkrétním obchodníkem, vztahů mezi obchodníky navzájem. Po ukončení modulu budou schopni uchopit problematiku mezinárodních obchodních transakcí a na systémové úrovni řešit problematiku sporů mezi mezinárodními obchodníky. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů 

10

Lektoři

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - garant modulu, prorektorka pro záležitosti studentů, profesorka na Katedře mezinárodního a evropského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Klára Drličková, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. - odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Hospodářská trestná činnost

O modulu

Modul umožní účastníkům pochopit základní otázky spojené s problematikou trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob. Účastníci budou schopni analyzovat trestněprávní a kriminologické aspekty hospodářské trestné činnosti. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů 

10

Lektoři

doc. prof. Věra Kalvodová, Dr. - garant modulu, proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení a profesorka na Katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. - docent na Katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. - docent na Katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.