Povinné moduly

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými moduly a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro ty kterří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II, který účastníci absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Kurz Právní znalosti a dovednosti I.

O modulu

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Kurz seznámí účastníky se specifiky oboru právo. Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje např. od oborů ekonomických, sociologických aj. Kurz bude zaměřen na tyto témata Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace).

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

JUDr. David Sehnálek, Ph.D., garant modulu - odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce

Kurz Právní znalosti a dovednosti II.

O modulu

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Kurz seznámí účastníky s problematikou ustavování a výkonu veřejné moci a se základy východiskových právních odvětví. Kurz bude zaměřen na tyto témata Ústavní právo, Právo Evropské unie II. - zvláštní část, Správní právo. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., garant modulu - proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

Akademické psaní a právní kontext

O modulu

Cílem modulu je seznámit posluchače s požadavky na formální úpravu písemných prací a závěrečné prace. Díky tomuto modulu bude posluchač schopen samostatně vyhledávat požadované informace, vytvořit  práci splňující formální požadavky a řádně ocitovat všechny použité zdroje. 

Časová náročnost

8 hodin přímá výuka, 32 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

Ing. Milan Kolka, Ph.D. - garant modulu, analytik Censtra informačních technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu

Mgr. Petra Georgala - vedoucí knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Občanské právo I. (věcná práva)

O modulu

Modul Občanské právo I. (věcná práva) poskytne základní přehled o věcných právech, o jejich podstatě, fungování a uplatňování v praxi. Účastníci po absolvování modulu zvládnou vyřešit jednoduché, ale i složité skutkové situace z oblasti věcných práv a budou umět identifikovat problémy a najít jejich řešení.

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - garant modulu, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, docentka na Katedře občanského práva PrF MU, členka Kolegia rektora a Vědecké rady MU

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. - vedoucí Katedry občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. -  odborná asistentka na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - odborný asistent na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Veřejné stavební právo

O modulu

Účastníci budou seznámeni se základními instituty veřejného stavebního práva a se vztahem mezi správním právem a stavebním právem. Dále získají znalosti v oblasti povolování, umísťování a realizaci investičních záměrů a staveb a budou schopni identifikovat možná rizika, vztahy a odpovědnostní důsledky v oblasti stavebního práva. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - garant modulu, profesor na Katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakulta Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady PrF MU, soudce Nejvyššího správního soudu – zastává funkci předsedy senátu, specialista v oblasti správního práva a správní vědy, autor mnoha publikací

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. - odoborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. - vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy unviverzity Brno, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. - docentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy unverzity Brno, advokátka

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D. - odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Podniková strategie a právo, řízení rizik

O modulu

Po absolvování modulu účastníci porozumí východiskům, procesu a významu strategického řízení a plánování v organizacích pro dosahování konkurenční výhody. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. - garant modulu, kvestor Vysokého učení technického v Brně, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie

prof. Ing. Karel Reis, CSc., MBA - profesor na Fakultě podnikatelské na Vysokém učení technickém v Brně

Občanské právo II. (závazky ze smluv)

O modulu

Cílem modulu Občanské právo II. je prohloubit znalosti v oblasti smluvního práva, získat základní kontraktační dovednosti a identifikovat nutné požadavky na subjekty, formu a obsah smluv a analyzovat otázky právní závaznosti předsmluvních kontaktů a dokumentů. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - garant modulu, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, docentka na Katedře občanského práva PrF MU, členka Kolegia rektora a Vědecké rady MU

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSC. - vedoucí Katedry občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. -  odoborný asistent na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. - odborná asistentka na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - odborný asistent na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Katastr nemovitostí

O modulu

Modul Katastr nemovitostí poskytne přehled o funkcích, zásadách, obsahu a předmětu katastru nemovitostí jako veřejného seznamu. Dále poskytne přehled o zápisech práv a jiných údajů do katastru nemovitostí, právních prostředcích k opravě chybných údajů v katastru nemovitostí, o revizi a obnově katastrálního operátu, o poskytování údajů z katastru nemovitostí a právních důsledcích porušení povinností na úseku katastru nemovitostí. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. - garant modulu, docentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy unverzity Brno, advokátka

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. - odoborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Ing. Naděžda Vitulová - lektorka a konzultantka v oboru katastru nemovitostí, a to zejména v oblasti porovnávání zápisů v evidenci nemovitostí, pozemkové knize a katastru nemovitostí. Věnuje se též publikační práci - podílela se např. na přípravě knihy Věcná břemena od A do Z

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. - odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. - odborná asistentka na Katedře občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Oceňování nemovitostí I. (obecné zásady oceňování majetku)

O modulu

Po absolvování modulu by měli být účastnící schopni používat základní pojmy spojené s oceňováním věcí nemovitých, rozumět základním principům stanovení několika druhů cen věcí nemovitých, aplikovat některé postupy a výpočtové vztahy pro stanovení cen a stanovit vhodnou metodu ocenění pro jednotlivé účely ocenění. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - garant modulu, docent Ústavu soudního inženýrství - Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel na Vysokém učení technickém v Brně,  tajemník pro studijní záležitosti na VUT v Brně

Ing. Pavel Klika - působí na Ústavu soudního inženýrství - Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí - na Vysokém učení technickém v Brně

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. - odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Daňové právo - nemovitostní daně

O modulu

Cílem modulu je identifikovat daně vztahující se k nemovitým věcem, pochopit vztah nemovitostních daní a jejich konstrukčních prvků. Dále budou aplikovat získané znalosti v právních vztazích, jejichž předmětem jsou nemovité věci a seznámí se se správou nemovitostních daní. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Michal Radvan, Ph.D. - garant modulu, proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, docent na Katedře finančního práva a národního hospodářství, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti finanční právo, autor mnoha odborných publikací 

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - docent na Katedře finančního práva a národního hospodářství na Právnické fakulta Masarykovy univerzity Brno

Ing. Eva Tomášková, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře finančního práva a národního hospodářství na Právnické fakulta Masarykovy univerzity Brno

Mgr. Johan Schweigel, Ph.D. - odborný asistent na Katedře finančního práva a národního hospodářství na Právnické fakulta Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. - vedoucí Katedry finančního práva a národního hospodářství na Právnické fakulta Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Dana Šrámková, Ph.D., MBA - lektorka Oddělení Centra Jazykového vzdělávání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Ing. Alena Kerlinová, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře finančního práva a národního hospodářství na Právnické fakulta Masarykovy univerzity Brno

Oceňování nemovitostí II. (obecná metodika soudního inženýrství, oceňovací předpisy)

O modulu

Účastníci modulu budou schopni se orientovat v právních předpisech upravujících organizaci a výkon znalecké činnosti, zohlednit specifika, týkající se podávání posudků v různých typech řízení před orgány veřejné moci i mimo tato řízení. Dále budou schopni řešit znalecké i expertní problémy v uvědomělých provázaných krocích v souladu s právními předpisy. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - garant modulu, docent Ústavu soudního inženýrství - Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel na Vysokém učení technickém v Brně,  tajemník pro studijní záležitosti na VUT v Brně

Ing. Pavel Klika - působí na Ústavu soudního inženýrství - Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí - na Vysokém učení technickém v Brně

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. - odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno

Exekuční a insolvenční právo

O modulu

Cílem modulu je analyzovat terminologii a právní úpravu exekučního a insolvenčního řízení. Dále modul vymezí vzájemné vztahy mezi nalézacím řízením a řízením exekučním, bude definovat ústřední pojmy exekučního práva, zejména exekuční titul, vykonatelnost exekučního titulu, inhigitorium apod..

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - garant modulu, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, docentka na Katedře občanského práva PrF MU, členka Kolegia rektora a Vědecké rady MU

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - odborný asistent na Katedře občanského práva na Právnické fakutlě Masarykovy univerzity Brno

Nemovitosti a trestní právo

O modulu

Modul Nemovitosti a trestní právo umožní účastníkům pochopit základní otázky spojené s problematikou trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob. Účastníci dále získají přehled o systému trestněprávních sankcí pro fyzické a právnické osoby a porozumí trestněprávním, trestně procesním, popř. kriminalistikcým a kriminologickým aspektům trestné činnosti vztahující se  zejména k problematice realitního trhu. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. - garant modulu, vedoucí Katedry trestního práva, prezidentka ELFA (sdružení evropských právnických fakult), členka Vědecké rady PrF MU, členka Kontrolní rady Grantové agentury, specialistka v oblasti trestního práva hmotného.

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. - docent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. - docent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.