LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií

Časový a obsahový plán programu

Výuka probíhá v jednotlivých modulech, které budou účastníky vzdělávat v jednotlivých tématech. Celkem je program tvořen 13 povinnými moduly, v rámci toho jsou 2 moduly volitelné. Celková délka vzdělávání jsou 4 semestry. 

Pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské právnické studium na právnické fakultě je obligatorní kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II., který účastníci absolvují před prvním semestrem. Účastníkům tento kurz umožní základní orientaci v právu.

KURZ PRÁVNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI I.

Modul: Kurz Právní znalosti a dovednosti I.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 0

Kurz seznámí účastníky se specifiky oboru právo. Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje např. od oborů ekonomických, sociologických aj. Kurz bude zaměřen na tyto témata Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace).

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Modul: Kurz Právní znalosti a dovednosti II.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 0

Kurz seznámí účastníky s problematikou ustavování a výkonu veřejné moci a se základy východiskových právních odvětví. Kurz bude zaměřen na tyto témata Ústavní právo, Právo Evropské unie II. - zvláštní část, Správní právo. 

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

1. ROK VZDĚLÁVÁNÍ

Modul: Akademické psaní a právní kontext
Přímá výuka: 8 hodinSamostudium: 32 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 1

Cílem modulu je seznámit posluchače s požadavky na formální úpravu písemných prací a závěrečné prace. Díky tomuto modulu bude posluchač schopen samostatně vyhledávat požadované informace, vytvořit  práci splňující formální požadavky a řádně ocitovat všechny použité zdroje. 

Modul: Normativní systémy v kyberprostoru
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Cílem modulu je poskytnout účastníkům filozofické a metodologické zázemí ke studiu právních souvislostí fungování informační společnosti. Po úspěšném absolvování modulu účastníci budou rozumět povaze, struktuře a fungování základních institutů práva IST se zaměřením na informační práva člověka. 

Modul: Soukromé právo ICT
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Modul seznámí účastníky s vybranými instituty soukromého práva ICT, a to v kontextu pozitivně-právní úpravy bude kladen důraz i na rozbor aktuální rozhodovací praxe tuzemských a zahraničních soudů, jakož i praktické aspekty přednášené prblematiky. 

Modul: Veřejné právo ICT
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Absolvováním tohoto modulu účastníci porozumí povaze, struktuře a fungování právní regulace informací veřejného sektoru a veřejných informačních systémů. 

Modul: Ochrana soukromí a osobních údajů
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Modul podá účastníkům komplexní přehled institutů práva na soukromí a ochranu osobních údajů a vysvětlí způsoby praktického užití příslušných právníh nástrojů. Účastníci porozumí fungování základních institutu práva ochrany soukromí a ochrany osobních údajů se zaměřením na informační práva člověka a následně budou schopni volit adekvátní metody k řešení obtížných právních otázek týkajících se zejména otázek odpovědnosti za zpracování údajů v kyberprostoru. 

Modul: Duševní vlastnictví on-line
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Cílem modulu je pochopení základních institutů práva duševního vlastnictví v on-line prostředí, autorského práva, známkového a ochrany technických řešení, včetně související problematiky licenčních smluv, smluv o převodech práv, vymáhání práv duševního vlastnictví. Zvláštní část bude věnovaná mezinárodním aspektům nakládání s duševním vlastnictvím a jeho vymáhání. 

Modul: Elektronické důkazy
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Cílem modulu je systematicky vyložit teoretické a praktické aspekty dokazování za užití elektronických důkazních prostředků při aplikaci práva. Účastníci budou rozumět základním postupům získávání, uchavávání, hodnocení a provádění elektronických důkazů. 

Modul: Softwarové právo
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Po absolvování modulu budou účastníci schopni chápat systém ochrany software za užití různých právních nástrojů v evropském a severoamerickém právu. Účastníci budou analyzovat a řešit právní otázky vývoje software v organizacích všech velikostí, na zakázku a provozu software jako součásti komplexního outsourcingu. 

2. ROK VZDĚLÁVÁNÍ

Modul: Kyberkriminalita
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Účastníci budou po absolvovaní modulu kvalifikovat škodlivá jednání v prostředí sítí a počítačových jednání z hlediska trestního práva. Porozumí příslušné právní úpravě a postupům orgánů činných v trestním řízení při odhalování, vyšetřování a stíhání kyberkriminality. 

Modul: Právo e-commerce
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

V modulu bude účastníkům poskytnuta orientace v systému a struktuře právní úpravy eCommerce. Účastníci budou prakticky aplikovat právní nástroje upravující elektronické formy právního jednání v obchodních a spoltřebitelských vztazích, budou rozumět systému a struktuře právní ochrany soutěže na technologických trzích.

Modul: Informační technologie v právní praxi
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Cílem modulu je vysvětslit účastníkm možnosti využití pokročilých technik tvorby elektronických dokumentů v právní praxi a praktictky demontrovat fungování různých forem elektronického podpisu a dalších služeb vytvářejících důvěru. Účastníkům budou vysvětleny možnosti využití právních informačních systémů a ukázány možnosti využití nástrojů pro správu osobních informačních zdrojů. 

Právní specializace

Účastníci si volí právě jednu z níže uvedených dvojic, volba předmětů dle výsledků ankety.

Modul: Kryptografie a bezpečnostní technika
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Modul uvede účastníky do problematiky bezpečnosti ICT a vybraných kapitol kryptografie. Seznámí účastníky se základními metodami bezpečnosti ICT a ochrany soukromých dat, s principem správného řešení bezpečnosti od analýzy rizik,přes bezpečnostní politiku až po vývoj a správu mechanizmů a vybranými nástroji pro podporu bezpečnosti a ochranu soukromí. 

Modul: Právo kybernetické bezpečnosti
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Cílem modulu je vysvětlit právní regulaci fenoménu kyberbezpečnosti v mezinárodním právu veřejném, evropském právu a v právu České rebupliky. Dále vysvětlí podstatu kybernetické bezpečnosti incidentů a úlohu právních nástrojů při jejich prevenci a minimalizaci škodlivých následků, logiku zákona o kybernetické bezpečnosti a mechanismus fungování compliance u bezpečnostních opatření. 

Modul: On-line řešení sporů
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Účastníci modulu se naučí řešit spory v oblasti soukromého práva, seznámí se s technikou při on-line řešení sporů v oblasti obchodního práva, spotřebitelského práva a v oblasti rodinného práva. Modul poskytne účastníkům teoretické a praktické poznatky k problematice řešení soukromoprávních sporů na smírném základě, v rozhodčím řízení a ADR. 

Modul: Elektronické informace a dokumenty v praxi
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Po absolvování tohoto modulu budou účastníci rozumět struktuře a vzájemným vztahům typických právních institutů upravujících elektronickou dokumentaci právního jednání. Naučí se rozumět typickým formám elektronického právního jednání, jejich výhodám, významu a možnostem jejich využití. 

Modul: eGovernment a eJustice
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Cílem modulu je dát účastníkům ucelený přehled české a evropské právní úpravy užití informačních a komunikačních technologií v procesech organizace a výkonu veřejné správy a soudnictví. Seznímí účastníky s právní úpravou veřejných rejstříků a registrů, s aplikacemi sGovernmentu a vituralizovanými formami procesů při aplikaci práva. 

Modul: Kryptografie a bezpečnostní technologie
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Modul uvede účastníky do problematiky bezpečnosti ICT a vybraných kapitol kryptografie. Seznámí účastníky se základními metodami bezpečnosti ICT a ochrany soukromých dat, s principem správného řešení bezpečnosti od analýzy rizik,přes bezpečnostní politiku až po vývoj a správu mechanizmů a vybranými nástroji pro podporu bezpečnosti a ochranu soukromí. 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017