LL.M. v obchodním právu

Časový a obsahový plán programu

Výuka probíhá v jednotlivých modulech, které budou účastníky vzdělávat v jednotlivých tématech. Celkem je program tvořen 13 povinnými moduly, v rámci toho jsou 2 moduly volitelné. Celková délka vzdělávání jsou 4 semestry. 

Pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské právnické studium na právnické fakultě je obligatorní kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II., který účastníci absolvují před prvním semestrem. Účastníkům tento kurz umožní základní orientaci v právu.

KURZ PRÁVNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI I. A II.

Modul: Kurz Právní znalosti a dovednosti I.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 0

Kurz seznámí účastníky se specifiky oboru právo. Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje např. od oborů ekonomických, sociologických aj. Kurz bude zaměřen na tyto témata Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace).

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Modul: Kurz Právní znalosti a dovednosti II.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 0

Kurz seznámí účastníky s problematikou ustavování a výkonu veřejné moci a se základy východiskových právních odvětví. Kurz bude zaměřen na tyto témata Ústavní právo, Právo Evropské unie II. - zvláštní část, Správní právo. 

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

1. ROK VZDĚLÁVÁNÍ

Modul: Akademické psaní a právní kontext
Přímá výuka: 8 hodinSamostudium: 32 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 1

Cílem modulu je seznámit posluchače s požadavky na formální úpravu písemných prací a závěrečné prace. Díky tomuto modulu bude posluchač schopen samostatně vyhledávat požadované informace, vytvořit  práci splňující formální požadavky a řádně ocitovat všechny použité zdroje. 

Modul: Občanské právo
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Modul Občanské právo poskytne základní přehled o soukromém právu v jeho širším kontextu a vnitřním systému, jako základ poznání dalších navazujících soukromoprávních disciplín. Tento modul se snaží uchopit občanské právo v kontextu práva obchodního, přičemž pozornost je koncentrována zejména do oblasti obecné úpravy osob včetně typologie, jakož i do oblasti právní úpravy věcných práv a závazků se zvláštním zřetelem na činnost obchodních korporací. 

Modul: Obchodní právo I. (korporace)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Po absolvování modulu Obchodní právo I. (korporace) bude účastník chápat podstatu úpravy obchodních korporací a praktické rozdíly v jejich jednotlivých formách v národním i evropském právním prostředí. Bude se umět orientovat v problematice jednání podnikatele a zastupování obchodních korporací. Také porozumí vztahům uvnitř obchodních korporací a dokáže prakticky využívat poznatky corporate governance. 

Modul: Podniková strategie a právo, řízení rizik
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Posluchači budou seznámeni s tématem řízení organizace se speciálním zaměřením na strategické řízení organizací v komerčním i nekomerčním sektoru, strategickou analýzou a souvisejícími analytickými metodami. 

Modul: Obchodní právo II. (hospodářská soutěž)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Hlavním cílem modulu je poskytnout strukturovaný soubor poznatků prakticky využitelných při jednání podnikatele s konkurencí a to jak na veřejnoprávní rovině, tak i v soukromoprávní rovině. 

Modul: Pracovní právo
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Modul je zaměřen na aplikace pracovního práva v podniku a v jeho rámci budou rozebírané instituty pracovního práva, které jsou nezbytné pro řízení personálních procesů. Modul poskytne účastníkům současně orientaci v pracovním právu v kontextu práva EU.  

Modul: Obchodní právo III. (obchodní závazky)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Po dokončení modulu budou posluchači schopni zvolit adekvátní psychologické, organizační a právní techniky při vyjednávání  a uzavírání smluv. Posluchač bude umět vybrat vhodný smluvní typ ze zákonného katalogu, ev. sáhnout ke kontraktu nepojmenovanému či smíšenému s vědomím výhod i rizik a nevýhod přijatého řešení. 

Modul: Vymáhání práva
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Po absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni uplatňovat práva v obchodních vztazích. Budou znát průběh sporného i nesporných řízení ve věcech obchodněprávních a budou schopni uplatňovat pohledávky ve sporném řízení, v rozkazním řízení, v rozhodčím řízení, v exekuci a insolvenci. 

2. ROK VZDĚLÁVÁNÍ

Modul: Obchodní právo IV. (veřejné zakázky a cenné papíry)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Účastníci získají komplexní informace o právním prostředí v oblasti zadávání veřejných zakázek v České republice, jednotlivých pravidlech, jejich praktickému použití a vymáhání. V rámci tématu cenných papírů poskytne modul účastníkům kompletní přehled o právní úpravě emise cenných papírů v České republice a následné manipulaci s nimi (převody, obchody na sekundářním trhu). 

Modul: Mezinárodní obchodní právo
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Účastníci získají znalost tří úrovní regulace oblasti práva mezinárodního obchodu - vztahů mezi státy, resp. mezinárodními organizacemi, vztahů mezi státem a konkrétním obchodníkem, vztahů mezi obchodníky navzájem. Po ukončení modulu budou schopni uchopit problematiku mezinárodních obchodních transakcí a na systémové úrovni řešit problematiku sporů mezi mezinárodními obchodníky. 

Modul: Hospodářská trestná činnost
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Modul umožní účastníkům pochopit základní otázky spojené s problematikou trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob. Účastníci budou schopni analyzovat trestněprávní a kriminologické aspekty hospodářské trestné činnosti. 

Právní specializace

Účastníci si volí právě jednu z níže uvedených dvojic, volba předmětů dle výsledků ankety.

Modul: Právo životního prostředí
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Modul je zaměřen na pochopení problematiky práva životního prostředí, zvláště na základní orientaci v právních prostředích na ochranu životního prostředí při navrhování a realizaci projektů a při provozování vlastní činnosti. Důraz bude kladen zejména na vypouštění znečišťujících látek do životního prostředí a střety zájmů v území. 

Modul: Veřejné stavební právo
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Tento modul seznámí účastníky se základními instituty stavebního práva a vztahem mezi správním právem a stavebním právem. Dále účastníci získají znalosti v oblasti realizace investičních záměrů a staveb a budou schopni indentifikovat možná rizika, vztahy a odpovědnostní důsledky v oblasti stavebního práva. 

Modul: Podnikové finance a účetnictví
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Účastníci si osvojí základní principy finančního rozhodování a řízení, pochopí, jak využívat účetnictví jako informační zdroj pro finanční rozhodování a hodnocení výkonnosti podniku. 

Modul: Finanční právo
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Účastníci se naučí orientovat v problematice právní regulace veřejné finanční činnosti a získají poznatky o postavení finančního práva v právním řádu České republiky, jeho specifických rysech a dopadech na chování regulované jinými právními odvětvími. 

Modul: Právo duševního vlastnictví
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Seznámí účastníky s právem duševního vlastnictví a jeho významem, pokud jde o podstatu a historii jeho ochrany, podá přehled o jednotlivých oblastech právní regulace a předá specifické znalosti o ochraně jednotlivých oblastí duševního vlastnictví, týkajících se podnikání. 

Modul: Kurz Právní znalosti a dovednosti I.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 0

Kurz seznámí účastníky se specifiky oboru právo. Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje např. od oborů ekonomických, sociologických aj. Kurz bude zaměřen na tyto témata Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace).

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017