Časový a obsahový plán programu

Výuka probíhá v jednotlivých modulech, které budou účastníky vzdělávat v jednotlivých tématech. Celkem je program tvořen 13 povinnými moduly, v rámci toho jsou 2 moduly volitelné. Celková délka vzdělávání jsou 4 semestry. 

Pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské právnické studium na právnické fakultě je obligatorní kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II., který účastníci absolvují před prvním semestrem. Účastníkům tento kurz umožní základní orientaci v právu.

KURZ PRÁVNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI I. A II.

Modul: Kurz Právní znalosti a dovednosti I.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 0

Kurz seznámí účastníky se specifiky oboru právo. Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje např. od oborů ekonomických, sociologických aj. Kurz bude zaměřen na tyto témata Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace).

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Modul: Kurz Právní znalosti a dovednosti II.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 0

Kurz seznámí účastníky s problematikou ustavování a výkonu veřejné moci a se základy východiskových právních odvětví. Kurz bude zaměřen na tyto témata Ústavní právo, Právo Evropské unie II. - zvláštní část, Správní právo. 

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

1. ROK VZDĚLÁVÁNÍ

Modul: Akademické psaní a právní kontext
Přímá výuka: 8 hodinSamostudium: 32 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 1

Cílem modulu je seznámit posluchače s požadavky na formální úpravu písemných prací a závěrečné prace. Díky tomuto modulu bude posluchač schopen samostatně vyhledávat požadované informace, vytvořit  práci splňující formální požadavky a řádně ocitovat všechny použité zdroje. 

Modul: Občanské právo I. (věcná práva)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Modul Občanské právo I. (věcná práva) poskytne základní přehled o věcných právech, o jejich podstatě, fungování a uplatňování v praxi. Účastníci po absolvování modulu zvládnou vyřešit jednoduché, ale i složité skutkové situace z oblasti věcných práv a budou umět identifikovat problémy a najít jejich řešení.

Modul: Veřejné stavební právo
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Účastníci budou seznámeni se základními instituty veřejného stavebního práva a se vztahem mezi správním právem a stavebním právem. Dále získají znalosti v oblasti povolování, umísťování a realizaci investičních záměrů a staveb a budou schopni identifikovat možná rizika, vztahy a odpovědnostní důsledky v oblasti stavebního práva. 

 

Modul: Podniková strategie a právo, řízení rizik
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Po absolvování modulu účastníci porozumí východiskům, procesu a významu strategického řízení a plánování v organizacích pro dosahování konkurenční výhody. 

Modul: Občanské právo II. (závazky ze smluv)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Cílem modulu Občanské právo II. je prohloubit znalosti v oblasti smluvního práva, získat základní kontraktační dovednosti a identifikovat nutné požadavky na subjekty, formu a obsah smluv a analyzovat otázky právní závaznosti předsmluvních kontaktů a dokumentů. 

Modul: Katastr nemovitostí
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Modul Katastr nemovitostí poskytne přehled o funkcích, zásadách, obsahu a předmětu katastru nemovitostí jako veřejného seznamu. Dále poskytne přehled o zápisech práv a jiných údajů do katastru nemovitostí, právních prostředcích k opravě chybných údajů v katastru nemovitostí, o revizi a obnově katastrálního operátu, o poskytování údajů z katastru nemovitostí a právních důsledcích porušení povinností na úseku katastru nemovitostí. 

Modul: Oceňování nemovitostí I. (obecné zásady oceňování majetku)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Po absolvování modulu by měli být účastnící schopni používat základní pojmy spojené s oceňováním věcí nemovitých, rozumět základním principům stanovení několika druhů cen věcí nemovitých, aplikovat některé postupy a výpočtové vztahy pro stanovení cen a stanovit vhodnou metodu ocenění pro jednotlivé účely ocenění. 

Modul: Daňové právo - nemovitostní daně
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Cílem modulu je identifikovat daně vztahující se k nemovitým věcem, pochopit vztah nemovitostních daní a jejich konstrukčních prvků. Dále budou aplikovat získané znalosti v právních vztazích, jejichž předmětem jsou nemovité věci a seznámí se se správou nemovitostních daní. 

2. ROK VZDĚLÁVÁNÍ

Modul: Oceňování nemovitostí II. (obecná metodika soudního inženýrství, oceňovací předpisy)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Účastníci modulu budou schopni se orientovat v právních předpisech upravujících organizaci a výkon znalecké činnosti, zohlednit specifika, týkající se podávání posudků v různých typech řízení před orgány veřejné moci i mimo tato řízení. Dále budou schopni řešit znalecké i expertní problémy v uvědomělých provázaných krocích v souladu s právními předpisy. 

Modul: Exekuční a insolvenční právo
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Cílem modulu je analyzovat terminologii a právní úpravu exekučního a insolvenčního řízení. Dále modul vymezí vzájemné vztahy mezi nlézacím řízením a řízením exekučním, bude definovat ústřední pojmy exekučního práva, zejména exekuční titul, vykonatelnost exekučního titulu, inhigitorium apod..

Modul: Nemovitosti a trestní právo
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Modul Nemovitosti a trestní právo umožní účastníkům pochopit základní otázky spojené s problematikou trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob. Účastníci dále získají přehled o systému trestněprávních sankcí pro fyzické a právnické osoby a porozumí trestněprávním, trestně procesním, popř. kriminalistikcým a kriminologickým aspektům trestné činnosti vzdahující se k zejména problematice realitního trhu. 

Právní specializace

Účastníci si volí právě jednu z níže uvedených dvojic, volba předmětů dle výsledků ankety.

Modul: Enviromentální aspekty vlastnictví nemovitostí
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Účastníkům programu poskytne informace o základních veřejnoprávních regulacích, jež by měl znát každý vlastník či uživatel pozemků a nemovitých kulturních památek. Modul bude zaměřen na pochopení problematiky ochrany základních složek životního prostředí včetně nemovitých kulturních památek a archeologických nálezů. 

Modul: Právo duševního vlastnictví (architektonická práva)
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Modul povede účastníky k pochopení institutů práva duševního vlastnictví ve vztahu k architektonickým dílům, projektové dokumentaci a autorskoprávní ochraně dílčích stavebních prvků. Samostatná pozornost bude věnovaná mezinárodní a evropské ochraně duševního vlastnictví. 

Modul: Pojišťovací právo
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Cílem modulu je přinést aktuální poznatky z pojišťovacího práva z pohledu teorie a praxe a získat poznatky o postavení pojišťovacího práva v právním řádu České republiky, jeho specifických rysech a dopadech na chování regulovaná jinými právními odvětvími. 

Modul: Realitní zprostředkování
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Absolvování modulu umožní účastníkům získat podrobnější orientaci a přehled v realitním zprostředkování a praktickém fungování realitního trhu. Dále seznámí účastníky s podstatou smluv o realitním zprostředkování a jejich typickými ujednáními, naučí je chápat právní jednaní v rámci realitního zprostředkování v kontextu spotřebitelských práv a schopnost rozpoznat problematická místa typických realitních transakcí. 

Modul: Civilní právo procesní
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Účastníci budou umět po absolvování modulu uplatňovat práva z občanskoprávních vztahů, znát průběh sporného řízení i nesporných řízení a budou vědět, jak uplatňovat pohledávky ve sporném řízení, v rozkazním řízení. 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017