LL.M. v obchodním právu

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Garant modulu: Obchodní právo I. (korporace), Obchodní právo II. (hospodářská soutěž), Obchodní právo III. (obchodní závazky)

Vedoucí Katedry obchodního práva, člen stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti hospodářské soutěže a závazkového práva, autor mnoha publikací v oblasti obchodního práva. 

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Garant modulu: Pracovní právo

Vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, členka Vědecké rady PrF MU, specializuje se zejména na oblast sociálního zabezpečení a kolektivního práva. 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Garant modulu: Občanské právo

Vedoucí Katedry občanského práva, člen Vědecké rady PrF MU, dlouholetý odborník v oblasti občanského práva hmotného i procesního. 

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Garant modulu: Právo životního prostředí

Vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva. 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
Garant modulu: Podniková strategie a právo, řízení rizik

Kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie. 

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Garant modulu: Hospodářská trestná činnost

Vedoucí Katedry trestního práva, prezidentka ELFA (sdružení evropských právnických fakult), členka Vědecké rady PrF MU, členka Kontrolní rady Grantové agentury, specialistka v oblasti trestního práva hmotného.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Garant modulu: Veřejné stavební právo

Odborná asistentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva, externí spolupracovnice Ústavu soudního inženýrství VUT, věnuje se přednáškové činnosti zaměřené na oblast stavebního a vodního práva. 

Ing. Milan Kolka, Ph.D.
Garant modulu: Akademické psaní a právní kontext

Analytik Censtra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu. 

JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Garant modulu: Vymáhání práva

Odborný asistent na Katedře občanského práva, specializuje se na občanské práva procesní a hmotné, autor mnoha odborných publikací. 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Garant modulu: Podnikové finance a účetnictví, Finanční právo

Vedoucí Katedry finančního práva, člen Vědecké rady PrF MU, člen Legislativní rady vlády ČR, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, advokát, Honorární konzul Polské republiky v Brně.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Garant modulu: Právo informačních technologií

Vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Garant modulu: Mezinárodní obchodní právo

Prorektorka pro záležitotosti studentů Masarykovy uviverzity, profesorka na Katedře mezinárodního a evropského práva, členka Vědecké rady PrF MU, specialistka v oblasti mimosoudního řešení sporů a mezinárodního obchodu, autorka mnoha odborných publikací. 

JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti I.

Odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce. 

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti II.

Proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Garant modulu: Právo duševního vlastnictví

Profesor na Katedře mezinárodního a evropského práva, člen Vědecké rady PrF MU, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, specialista v oblasti práva duševního vlastnictví a mezinárodního práva veřejného. 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017